Senioriyhdistyksen perustamisen jälkeen useat Järvenpään yhteiskoulun oppilaat ovat ottaneet yhteyttä ja tiedustelleet jäsenyyden ehdoista. Selvennykseksi siis alla olevien sääntöjen tulkintaan:

Senioriyhdistyksen jäseniksi tai kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki Yhteiskoulussa ja lukiossa aikanaan opiskelleet, vaikka eivät olisi suorittaneet ylioppilastutkintoa ja kaikki kouluissa enemmän tai vähemmän aikaa työskennelleet henkilökunnan jäsenet.

Sääntöjen määritelmän mukaan  ...yhdistyksen tarkoituksena on toimia Järvenpään lukion ja Järvenpään Yhteiskoulun lukioasteella opiskelleiden ja työskennelleiden välisenä yhdyssiteenä sekä luoda ja lisätä koulun entisten ja tulevien opiskelijapolvien ja henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunnetta.... "

Varsinaisiksi jäseniksi ja kannatusjäseniksi voivat siis liittyä tämän mukaan:
"4 § Jäseneksi voi liittyä jokainen lukiossamme opiskellut tai työskennellyt henkilö. Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa...."

Yhteistä kaikille on, että Järvenpään Yhteiskoulu tai lukio on ollut oma koulu. Tämän vuoksi myös kaikki sellaiset Yhteiskoulun oppilaat, jotka eivät ole olleet lukioasteen oppilaina ja ovat esim. lopettaneet keskikouluun / peruskouluun koulunsa käymisen, ovat tervetulleita senioriyhdistyksen jäsenyyteen kannatusjäseninä.

Koulu on alusta lähtien yhteinen tekijä ja merkittävä lapsen/nuoren uuden elämänvaiheen yhteisö. Yhteenkuuluvuuden tunne, joka luokan kesken syntyi heti Yhteiskoulun ensimmäisestä luokasta lähtien, on muovannut jokaisen elämää monella tavalla. Vaalimme tätä yhteyttä  Senioriyhdistyksen puitteissa edelleen. Joukkoon kuuluminen on elämämme perustavia tekijöitä, joiden varaan olemme rakentaneet aikoinaan nykyisyyttämme ja tulevaisuuttamme. 

* * *Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion seniorit ry:n säännöt / 26.3.2013

säännöt
säännöt
säännöt

* * *

SENIORIYHDISTYKSEN ETUSIVULLE

* * *

Alla vanhat säännöt:

1 § Yhdistyksen nimi on Järvenpään yhteiskoulun ja lukion seniorit ry ja kotipaikka on Järvenpään kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Järvenpään lukiossa sekä aiemmin Järvenpään yhteiskoulun lukioasteella (jäljempänä lukion) opiskelleiden ja työskennelleiden välisenä yhdyssiteenä sekä luoda koulun entisten ja tulevien opiskelijapolvien ja henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samalla on tarkoitus luoda verkosto, joka mahdollisimman hyvin jakaa tietoa ja taitoa lukiomme nykyisille opiskelijoille entisten opiskelijoiden välityksellä. Opiskelijoille on tarkoitus luoda myös infoa jatko-opiskelusta ja työelämästä.

3 § Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä juhlia, kokouksia ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys harjoittaa tiedotus-, valistus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä, huvitilaisuuksia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Päätoiminta keskittyy jokaisen vuoden viikkoon 41, jolloin pyritään pitämään yhdistyksen vuosikokous sekä muita tapahtumia. Uusien ylioppilaiden lakkiaisiin kutsutaan 50 vuotta aikaisemmin kirjoittaneet riemuylioppilaat. Jäsenille lähetetään vähintään yksi jäsenkirje vuodessa.

4 § Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen lukiossamme opiskellut tai työskennellyt henkilö.
Lisäksi yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Eroaminen jäsenyydestä tapahtuu kirjallisella ilmoituksella, myös sähköpostitse, yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroamisen voi tehdä myös suullisesti yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä, ja hallitus voi kutsua toimintaansa yhdyshenkilöitä lukiosta tai asiantuntijoita.

5 § Yhdistyksen jäsenen ja kannatusjäsenen on vuosittain suoritettava yhdistykselle vuosikokouksen erikseen kummallekin ryhmälle vahvistama jäsenmaksu. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka vuosikokous valitsee toimikaudeksi. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, 4−8 varsinaista jäsentä ja 1−4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallitus valitsee yhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan sekä tarvittaessa muita toimihenkilöitä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja hallituksen valtuuttama nimenkirjoittaja kaksi yhdessä.

8 § Yhdistyksen toiminnasta päätetään toiminta- ja tilivuosittain (1.7.-30.6.) heinäkuun alusta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen päättämänä ajankohtana viimeistään lokakuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muusta toimenpiteestä, johon hallinto tai tilinpäätös antaa aihetta
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta ja vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi toimintakaudeksi
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
9. Valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa sekä
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Yhdistyksen vuosikokous ja muut kokoukset kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsentiedotteella tai sähköpostitse.

11 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja sen purkamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus on luovutettava yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Hyväksytty perustavassa kokouksessa 19.5.2008

Patentti- ja rekisterihallitus vahvistanut joulukuussa 2008